OPIS SISTEMA

Sistem FW50+.SI koristi se za izradu aluminijskih fasada. To je samonosiva, u cjelini ostakljena, toplo izolirana konstrukcija od aluminijskih profila. Konstruktivno glavni dijelovi fasade iznutra prema van su profili koji statički “nose” fasadu i služe za odvodnju kondenzata i oborinske vode, unutarnje brtve na koje nasjeda staklo, vanjske brtve s vanjske strane stakla, pritisni profil i pokrivna kapa.

Pritisni profil učvršćuje staklo na način da se pomoću vijka na razmaku prema tehničkim uputama učvršćuje u sami profil. Vijak i prostor između stakla toplinski su izolirani na način da omogućavaju postizanje vrlo niskih koeficijenata prolaza topline, čak UCW<0.8 W/m3K (vidi 2.), što spada u kategoriju standarda pasivne gradnje. Ostali dijelovi sistema su držači stakla, spojnice profila, dijelovi sistema za odvodnju, razna pojačanja i dr.Sidrenje fasade može se vršiti fiksnim i kliznim sistemskim sidrima prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili sidrima od  pocinčanog čelika prema tehničkoj dokumentaciji izvođača radova.

Odvodnja se vrši po vertikali i u posebnim slučajevima djelomično po horizontali, pri čemu je sistem odvodnje u tri ravnine zaštićeni patent firme Schüco. Odvodnja po vertikali mora biti omogućena na maks. svakih 8 m pomoću komada za odvodnju i odzračivanje. Na mjestu uzdužnog spoja vertikala potrebno je ugraditi komad za premoštenje dilatacije spoja.

Ostakljenje vertikalnih fasada se može vršiti na tri načina:

  1. dvodjelnom brtvom na pritisnom profilu i butil trakom,
  2. dvodjelnom brtvom na pritisnom profilu, bez butil trake ali sa vulkaniziranim »križićima« na mjestima spoja horizontala i vertikala,
  3. jednodjelnom brtvom na pritisnom profilu, bez butil trake ali sa vulkaniziranim »križićima« na mjestima spoja horizontala i  vertikala.Ostakljenje kosih krovnih konstrukcija se vrši sa  dvodjelnom brtvom na pritisnom profilu i butil trakama.

Pokrivne kape su različitih oblika i dimenzija sa vidnom širinom od 50mm. Može se koristiti i pravokutna »kapa« od nehrđajućeg čelika. Konstrukcija kape može biti takva da je ona ujedno i pritisna i pokrivna i u tom slučaju se vijak za pritezanje vidi sa vanjske strane.

U fasadu je moguće ugraditi sve tipove prozora iz serija Royal S i AWS. Fasada istovremeno omogućava skrivenu ugradnju el. instalacija potrebnih za napajanje eventualnih sistema automatike na navedenim serijama prozora.

Karakteristike sistema

2. Toplinska izolativnost – sa stanovišta toplinske izolativnosti sistem sadrži dvije varijante:

ver1-193-800-600-80 ver2-194-800-600-80

2.1 varijanta sa aluminijskim pritisnim profilom

ver3-195-800-600-80

2.2 varijanta sa PVC pritisnim profilom

ver4-196-800-600-80

Zaključak: gore navedene varijante konstrukcije omogućavaju postizanje vrijednosti ukupnog koeficijenta prolaza topline fasade (ovisno o koeficijentu stakla i geometriji) Ucw < 0.8 w/m 2 K

3. zaštita od buke, HRN EN 4109: Rw = 37-39 dB (ovisno o staklu)
4. zrakopropusnost, HRN EN 12152: klasa AE (p=600 pa)
5. vodonepropusnost, HRN EN 12208: klasa RE 1200 (1200 pa)
6. udarna čvrstoća, HRN EN 14019: klasa I5/E5
7. sigurnost od ispadanja stakla, EN 12600: potpuna sigurnost
8. koef. prolaza topline profila, EN ISO 10077-2: 0.78 W/m2K (prosjek)